Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ν.4738)

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ν.4738)

Στόχος του νόμου είναι η βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων και το αξιόχρεο των φυσικών προσώπων με την παράλληλη ρύθμιση των οφειλών, με τρόπο που να αποφεύγεται η απώλεια της περιουσίας του οφειλέτη.

Ποίοι εντάσσονται:

Όλοι οι οφειλέτες φυσικά και νομικά πρόσωπα ακόμη και πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. Μισθωτοί
 2. Δημόσιοι υπάλληλοι
 3. Αγρότες
 4. Ατομικές επιχειρήσεις
 5. Ελεύθεροι επαγγελματίες
 6. Προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Προϋποθέσεις Υπαγωγής:

Για την αίτηση υπαγωγής στον νόμο θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι βασικές προϋποθέσεις.

 1. Τουλάχιστον 90% των συνολικών οφειλών του προσώπου σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΔΕΝ οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή το σύνολο των οφειλών του προς τα πρόσωπα αυτά υπερβαίνει το ποσό των €10 χιλ.
 2. Το πρόσωπο ΔΕΝ έχει υποβάλει αίτηση για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4605/2019 ή του ν. 4469/2017, εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 3. Το πρόσωπο ΔΕΝ έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση
 4. ΔΕΝ έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. β΄ διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητηθεί η αίτηση υπαγωγής του και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει 15 τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας
 5. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου ΔΕΝ έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδικήματα (φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παρανόμες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, πλαστογραφία κτλ σε βαθμό κακουργήματος)

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται:

Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο , τα Ασφαλιστικά ταμεία και τις Τράπεζες δύναται αν ρυθμιστούν μέσω του νόμου.

Ποιες Οφειλές Δεν ρυθμίζονται:

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δεν Ρυθμίζονται οι κάτωθι οφειλές:

 1. απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,
 3. οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο,
 4. οφειλές υπέρ άλλων τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
 5. οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί βάσει του ν. 4738/2020 (Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας), ή του ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις), ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ.

Αριθμός Δόσεων

Ο νόμος προβλέπει ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης τις διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων τις τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.

Διαγραφή Οφειλών

Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων.

Αναστολή Αναγκαστικών Μέτρων:

 1. Αναστέλλεται η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Αν η διαδικασία δεν τελεσφορήσει, η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο βρισκόταν πριν την αναστολή
 2. Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τις οφειλές που ζητείται ρύθμιση
Progress Beyond

Progress Beyond

Είμαστε μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με όραμα να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, δίνοντας σας τη δυνατότητα και την ευκαιρία να επιταχύνετε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Ενεργά Προγράμματα