Προκήρυξη Δράσης «Πράσινoς Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προκήρυξη Δράσης "Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ"

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00
Η Δράση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας σύμφωνα με το παράρτημα της προκήρυξης
 • Να έχουν δύο (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Προϋπολογισμός: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ορίζεται από 200.001€ έως και 1.000.000€
Ενίσχυση: Το ποσοστό ενίσχυσης στις ΜμΕ επιχειρήσεις ορίζεται έως 40%. Το ποσοστό αυτό μπορεί να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν – κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης – δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN, σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Επιλέξιμες Δαπάνες δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Παραγωγικός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός)
 • Εξοπλισμός GREEN: Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης, Εξοπλισμός για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

Πρόσκληση Δράσης : «Πράσινoς Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Progress Beyond

Progress Beyond

Είμαστε μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με όραμα να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, δίνοντας σας τη δυνατότητα και την ευκαιρία να επιταχύνετε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Ενεργά Προγράμματα