Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 23/02/2023 και ώρα 12:00.

Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Η Δέσμη χωρίζεται στις τρεις Δράσεις:

Δράση 1: Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν, ακόμα, ενσωματώσει στη λειτουργία τους σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών αναγκών τους.
– Ελάχιστος /μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 18.000€ έως 30.000€
– Ποσοστό ενίσχυσης: 50% για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας και 60% για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης
– Δαπάνες : Δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.
– Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

  • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

Δράση 2: Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις μεσαίας ψηφιακής ωριμότητας, που στοχεύουν – μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών- να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία, αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.
– Ελάχιστος/Μέγιστος Προϋπολογισμός: Από €50.000 έως και €650.000.
– Ποσοστό Ενίσχυσης: Από 10% έως 50%, ανάλογα με την Περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δαπάνη.
– Δαπάνες: Δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

  • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
  • Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Δράση 3: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Αφορά ώριμες τεχνολογικά επιχειρήσεις που επιδιώκουν την περαιτέρω αναβάθμιση/διεύρυνση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες αιχμής ή εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης

– Ελάχιστος / Μέγιστος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Από €200.001 έως και €1.200.000 
– Ποσοστό Ενίσχυσης: Από 25% έως 60% ανάλογα με την Περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δαπάνη.
– Δαπάνες: Δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.
– Δικαιούχοι : Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες μεταξύ των άλλων θα πρέπει:

  • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος
  • Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Progress Beyond

Progress Beyond

Είμαστε μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με όραμα να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, δίνοντας σας τη δυνατότητα και την ευκαιρία να επιταχύνετε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Ενεργά Προγράμματα